نوشته‌ها

کتاب كشف توانمنديهای -ماركوس باكينگهام و دونالد كليفتون

کتاب کشف توانمندیهای -مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

/
کتاب کشف توانمندیهای -مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون کتاب کشف توانم…
کتاب مدیریت نگرش

کتاب مدیریت نگرش

/
کتاب مدیریت نگرش کتاب مدیریت نگرش در تمامی رده های مدیریتی و …