نوشته‌ها

توانایی نظامی ایران مطابق با قوانین بین المللی و کاملا دفاعی است

توانایی نظامی ایران مطابق با قوانین بین المللی و کاملا دفاعی است

/
توانایی نظامی ایران مطابق با قوانین بین المللی و کاملا دفاعی است …
کشورهای منطقه به جای جنگ برای صلح تلاش کنند

کشورهای منطقه به جای جنگ برای صلح تلاش کنند

/
  کشورهای منطقه به جای جنگ برای صلح تلاش کنند کشورهای …