نوشته‌ها

دانلود کتاب جهانی شدن

کتاب جهانی شدن

/
دانلود کتاب جهانی شدن دانلود کتاب جهانی شدن -مقدمه : ما در مع…
کتاب تنها بیپروایان پایدارند

کتاب تنها بیپروایان پایدارند

/
کتاب تنها بیپروایان پایدارند کتاب تنها بیپروایان پایدارند - خل…

کتاب الکترونیک تمایز یا نابودی

/
مقدمه: در عصر انفجار تنوع کالا و خدمات بهسر میبریم. همـه …