قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی -دانستن چگونگی رفتار با مردم به اندازه شایسـتگی هـای فـنــی و مــدیریتی اهمیـت دارد . بـه بدترین کارفرمایی که تـاحـال داشـتـه ایـد فـکر کـنــید . بـیــاد آوریــد کــه چطــور فقـدان مهارتهای رفتار با دیگران در او باعث دلسردی وعدم بهـره ور ی دیگـران و خـروج شـما بـا نـا امیدی گردید .

قانون اصلی برای ارتباطات انسانینیمی کارمند، نیمی سیاستمدار

یک انسان موفق نیمی کارمند است، نیمی سیاستمدار .او می داند کار کردن با دیگران بخصـوص در دنیای کنـونـی کـه مملو از انسانهای دمدمی مزاج و زود رنج اسـت، روال ارتباطی خاصـی را می طـلبد. او سـخـن یـکـی از بــزرگان جامعه شناس ک ـه “هنـگـام برخورد با مـردم بخـاطر داشـته باشید با مخلوقات منطق طرف نیسـتید،بلکه بامخلوقــات احـساسـات،مـوجوداتــی کـه سرشارازتبعیض،روحــیات پیشداوری و تعصب می باشند، و با غرور و خودبینی دسـت بگریباننـد طرف هستــید،” . را مد نظر دارد در ایـن قسمت برخی از قـوانـیـن اصـلـی ارتـبــاطات انــسانی در فضـای کـاری را مشـاهده میکنید. برای مهارت یافتن در آنها، باید این قوانین را جزئی از خود درآورید .

-۱ دیگران را با نام صدا بزنید

این خوشایند ترین صدا برای گوش هر کسی است. وقتی نام فردی را بکار می برید، در حقیقـت پیغام خود را به صـورتی اختصاصی و تـنها برای شـخـص او مبـدل مــی سـازیـــد. همچنـین علاقمندی و میزان اهمیت شما را نسبـت به فرد میـرسـاند . این یک ابزار سـاده فریبنـده بـرای کاستن از جبهه گری های شخص می بـاشـد چـرا که یک نوع وجه ضمان و تـعهـــد بــوجود می آورد. جملات خود را با اسامی افراد آمیـخته، و بـا سـؤالاتــی نــظـیـر، “علی، امروز خوب هستی؟” . آغاز کنید

-۲ اشتباه خود را بپذیرید

ممکن است تصورکـنید که اگر اشتباهی که مرتکب شده اید را بگردن نگیرید، وجهـه خـود را از دست خواهید داد. این کار درست نیست. اعتراف به اشتباهات در مــحیط کــار یکـی از سـتوده ترین اعمال است چون اندک افرادی مبادرت به آن می نـمایـنــد . بـیـامـوزیـــد کـه چــگونه تـکبـر و خـودخـواهـی را کنار گذاشته و بپذیرید که کامل نیستید . فقط در این کـار زیـاده روی نکنید مثلا لازم نـیست با عذرخواهی های فـراوان در جـلسـات اقـدام به بیان اشـتباها ت خـود من اشتباه کردم و متوجه آن میشوم،” . کفایت میکند نمایید. یک جمله ”

-۳ دیگران را با معیارهای بالا درنظر بگیرید

اندک افرادی در بین ما، که معمولا عقل کل خطاب میگردنـد، بـنـظر مـی رسـد اینگونـه فکـر میکنند که هیچ کسی جز خودشان قادر به انجام صحیح امور نمیباشد . جـزء ایـن گـروه از افـراد نباشید. به قابلیتهای دیگران اعتماد کنـید. در واقـع به آنـهـا در انـجام دادن کارها بـه بهتریــن وجـه ممـکن اطـمـیــنان داشتـه بـاشید. ایـن به مـعنای داشتن انتظارات بیش از حـد نیسـت . باور داشتن یک فرد او را تشـویـق بـه انـجـام کـارها بـا حـدا کثر تـوان نمـوده و از نـا امیـدی جلوگیری بعمل می آورد .

-۴ علاقه ای صادقانه و صمیمی از خود نشان دهید

“کارها خوب پیش میره علی جان؟خوبه، میشه این پرونده ها رو برام چک کنی؟ ” این به معنای ابراز علاقه نبوده و بیشتر به دوستی خاله خرسه شباهت دارد . هر فردی در دفتر کـار شـما دارای سابقه ای غنی از علایق، تجارب و سلایق می بـاشد . حـتـی اگر نقطه اشتراکی با هم ندارید، در مورد اطرافیانتان اطلاعات کسب کنید .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

گرایش به نظر دوستان با هر اعتقاد

اگر یکی از همکاران شما گفت که شرکت در گیم های آنلاین را دوست دارد، در مـورد آن از او سؤال نمایید– حتی اگـر بـرای شـما جالب نیست. نه تنها میتوانید چیز جدیدی یاد بگیرید، اگر در آینده به آن گرایش پیدا کنـیـد، از امتیازاتـی برخوردار خواهید گشت . مردم دوست دارنـد کـه دیگران آنها را بخاطر داشته باشند .

-۵ از دیگران تعریف و تمجید نمایید

در مورد تعریف خود صریح تر بو ده و نشان دهید که در مورد آنچه کـه فقط نگویید “خوب بود.” فرد در حقیقت انجام داده آگاهی دارید. “علی، تـو خیـلی خوب جلسه را اداره کـردی بخ صـوص وقتی هـمـه از مسیـر مـوضوع اصـلـی منـحرف شده بودند، ” این یـک مثـال خـوب اسـت . در عین حال سعی کنید به ندرت و فقط زمانی که واقـعا نـیـاز است انتقاد نماییـد . انتقـاد را طـوری بیان کنید که مانند یک نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابــل اعـتـمـــاد در نظـر گرفتـه شود .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

مراقب حرفهایتان باشید

اگر تصمیم پیگیری کاری را ندارید، نگویید که آن را انـجــام خواهیـد داد . اعتبـار شـما ارتبـاط تنگاتنگی با کلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نکنید، در مـورد کـارهـای بــزرگ بــه شــما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید کرد .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

-۷ قدردانی و سپاسگزاری کنید

اگر فـردی لـطفـی به شما کرد، و یا برای انجـام کـاری بـرای شـما از خواسـته خـود گذشـت، مطمئــن گردید کـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاه شوید . شـما بخـودی خـود مسـتحق لطـف نـبـوده و کسـی بــه شما بدهکار نیست. اگر مورد لـطـف واقــع شــدید، تـشــکر نـمــوده و درعوض مقابله بمثل کنید .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

-۸ با فکر و با ملاحظه باشید –قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

هـرگز تـصور نـکیند که دیگران سخنان شما را مسـاعد و ارزشـمند تلـقــی خـواهـنــد کــرد . برخی افراد بصورت طبیعی تک تک کلماتی که شخص بـیـان می کنـد را بـرای یـافــتن یـک رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند. شما نمی تـوانیـد اینگونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آنها حرف های خود را با دقت سازمان دهی نمایید . پیش از صحبت کـردن فکر کنید و مطمئن شوید که هیچ ابهامی که باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

فهمیدن نقطه نظرات دیگران

همچنین میتوانید سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نما یید تا از بروز سوء تفاهمات ممانعت بعمل آورید. ممکن است عمیقا” اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشید، اما متوجـه گردیـد که دیگران به همین منوال درباره عقاید و باورهایشان می اندیــشند . شـما بایـد نظـرات آنهـا را محترم شمرده و ببینید چرا آنها اینگونه فکر میکنند . بجای مـشاجره از دیگران بخواهید در مورد مـن متوجـه مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت کنید، اما میتوانید بگویید، ” هستم شما چه می گویید.”

-۹ از خود گذشتگی کنید – قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

گه گاهی از مکان شغلی خود خارج شده و به دیگران در کـارهـایشـان کـمک نمایید . این عمل را بدون اینکه از شما درخواست شود انجام دهید . گفتن، “کمـک لازم نــداری؟” یـــک تـاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجــه مـحیـط کـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقـب را خریـداری میکنید، چرا که مهربانی همیشه بازمیگردد .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

۱۰ -متواضع و فروتن باشید

تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همکاران و اشـخاص مـافوق نـتــیجه عکـس بـه همراه خواهد داشت. هیچکس آدم خودنما را دوست ندارد. اگر میــخواهید کمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، کافی است تمرین بردباری بیشتری بنماییـد. کامیابیــهای شـما زمـانی مصداق واقعی پیدا میکنـند کـه اجازه دهید دیگران خود متوجـه آنهـا گردنـد نـه اینکـه مرتـب صحبت از آن بمیان آورید .قانون اصلی برای ارتباطات انسانی

۱۱ -به حفظ آبروی دیگران کمک کنید

هـر کسی اشتباه می کـنـد. بــه دفعه قبلی که اشتباهی خجالت آور مرتکب شـدید ف کـر کنیـد. دوست نداشتید کسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را کـوچـک جلوه داده و از جدیت آن بکاهد؟ پس همین کار را شما در مورد دیگران انجام دهید .

 

خیلی ساده دلداری دهید

با خنـدیـدن بـه اشـتباهی کـه شـخص ( نـه بـا خندیدن به خود شخص ) مرتکب شده بهمراه ضربه ای دوستانه به شانه هـای او از پریشـانیش کاسته و بگویید، “این برای بهترین افراد این شـرکـت هـم مـمـکـن است پیش بیاید .” با ایـن کار به او و به دیگران اطمینان میدهید که دنیا به پایان نرسیده است . اگر مـــناسب است، بجای جلب توجه بی مورد نسبت به اشتباه رخ داده، هیـچ چیزی نگویید

 

 

 

قانون اصلی برای ارتباطات انسانی
5 (100%) از 5 رأی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید