جایگزین تشویقی به کارکنان

جایگزین تشویقی به کارکنان

جایگزین تشویقی به کارکنان

جایگزین تشویقی به کارکنان – در شرکتهایی که برای سختکوشی کارکنان مـشوقهـایی ارائـه شـده اسـت،ایشان بیش از هر پاداش دیگری، پول را درخواست کرده اند، اما توصیه میشـودکـه بـرای همـین یـک مرتبـه بـه حـرف کارکنـان گـوش ندهیـد. 

پاداش نقدی یا سریالی

زیـرا بـرای آغازکنندگان، پرداخت پول نقد به عنوان پاداش در مقایسه بـا اعطـای مـواردی همچون کالا، تسهیلات سفر و دیگر اشیای قابل لمس کمتر به خاطر میماند.مشکل دیگری که پرداخت پول نقد برای رهبران ایجاد میکنـد ایـن اسـت کـه(پس از مدتی) به عنوان حق شناخته میشود.

 

به جای پاداش نقدی

بنابراین به جای پرداخت پـول نقد، پاداشها را بر اقلام ملموسی متمرکز کنید که بتوانند چنـدین بـارمورد استفاده قرار گیرند، یا بتوان آنها را پوشید یا به دیگران نشان دادو یا اعضای خانواده یا دوستان از آن لذت ببرند. جوایز بزرگ، خـاطرات چگونگی به دست آوردن آنها و اینکه چه کسی آنهـا را اعطـا کـرده واینکه به واسطه دستیابی به کدام یک از اهـداف کـسب وکـار دریافـت شده اند را یادآور خواهند کرد. و برخلاف پول نقـد، ایـن اطلاعـات هرگـز ازدست نمی روند.

جایگزین تشویقی به کارکنان

مرجع: کارکنان نامرئی
کشف توانمندیهای پنهان کارکنان
نگارندگان: آدریان گوستیک و چستر التون

بخش فروش و بازاریابی

همین مطلب در گوگل

این اپلیکیشن مناسب همه مدیران است

جایگزین تشویقی به کارکنان
5 (100%) از 2 رأی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید